اسکن قلب اصطلاحی است که توسط متخصصان و پزشکان برای مشاهده رگ‌های خونی قلب و دریچه‌های قلب انجام می‌شود.

این کار با دستگاه‌های بسیاری مثل گاما انجام می‌شود که فرد بیمار به صورت خوابیده به درون اشعه‌های گاما می‌روند و پزشکان و متخصصان می‌توانند از اتاق‌های روبه رویی دستگاه و از کامپیوترها رگ‌ها و دریچه‌های قلب را مشاهده کنند و بیماری فرد را آشکار یا مشخص کنند.

از دستگاه اسکن قلب یا همان گاما می‌توان برای مشاهده دریچه‌های قلب مانند آئورت، دریچه‌های میترال و لیتی استفاده می‌شود. این تصویر برداری نیز به صورت هسته ای و توسط رادیو اکتیوها انجام می‌شوند برای مثال علائم بیماری سرخرگ‌های عروق کرونری معمولاً بدون علامت یا اغلب در استراحت‌ها به وجود می‌آید پس برای تشخیص دقیق تر از اسکن هسته ای قلب یا گاما اسکن به انگلیسی gama scan باید استفاده شود تا بیماری دقیق تشخیص داده شود. گاهی اوقات این اسکن به صورت دی پیدرامول انجام می‌شود که جایگزین تست‌های ورزشی گاما انجام می‌شود. اسکن قلب معمولاً اول با استرس گرفته می‌شود که این روش به دو صورت ورزش یا تزریق دارویی که بر روی قلب تأثیر می‌گذارد که در این صورت کنترل فشار خون بیمار یا همان مانیتورینگ قلب برای متخصصان پرتوشناسی و قلب وعروق الزامی می‌باشد.

فهرست
Call Now Button